HairStylingStore


Privacyverklaring
Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de (mobiele) website “Hairstylingstore”.
Wij respecteren de privacy en zullen zorgvuldig en vertrouwelijk met de persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons daarbij aan de geldende privacy wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Grondslag en doel gegevensverwerking
De op onze (mobiele) website ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten behoeve van:
• Inplannen van afspraken.
• Beantwoorden van vragen of verzoeken of het afhandelen van eventuele klachten;
• Het dienen van een gerechtvaardigd belang van onze Salon, zoals een goede bedrijfsvoering,
• Klanttevredenheidsonderzoeken.
• Ter verbetering van de kwaliteit van onze producten en diensten;
• Ter verbetering van onze website;
• Voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
Welke gegevens?
Wij verwerken de volgende gegevens bij gebruik van onze website: (de met een * gemarkeerde gegevens zijn niet verplicht en worden alleen gebruikt na toestemming.)
• Naam
• Geboortedatum*
• Geslacht*
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Overige gegevens:
• Gegevens over surfgedrag op onze site.
Naar aanleiding van bezoeken aan onze salon bewaren wij verder:
• Klantgegevens uit onze historie met jou
• Gemaakte afspraken
• Behandelingen
• Gekochte producten
• Recepten
• Kassabonnen
• Gespaarde punten
Kinderen onder de 16 jaar worden alleen in het klantenbestand opgenomen met toestemming van hun ouders/voogd. De ouders/voogd kunnen hun toestemming intrekken, wij verwijderen dan de persoonsgegevens van het kind.
Cookies
HairStylingStore gebruikt op haar website de volgende soorten cookies:
• Analytische cookies, namelijk Google Analytics.

Recht van inzage, correctie, verzet en verwijdering.
Je hebt het recht om alle persoonsgegevens die wij hebben verzameld in te zien en indien nodig te corrigeren. Daarnaast bestaat het recht om de gegeven toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens in te trekken en/of te laten verwijderen. Een en ander voor zover een dergelijk verzoek niet in strijd is met een wettelijke verplichting.
Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat wij de gegevens alleen bewaren met toestemming van de ouders/voogden na schriftelijke akkoord verklaring. Deze toestemming kan op elk gewenst moment worden teruggetrokken.
Klachtrecht
Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens bestaat het recht daarover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bewaartermijn
Wij zullen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.
Met bedrijven die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken wordt een verwerkersovereenkomst gesloten. Op die manier zorgen wij voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens.
Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die via onze website via hyperlinks kunnen worden bezocht.
Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan.
Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen in verband met eventuele wijzigingen. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 27 oktober 2020

We are sorry, but your browser is too old

Please update your browser, or try one of these: